Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

budowie odcinka sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 330,321/10, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),..

Obwieszczenie Burmistrza

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik

Strony