Back to top

Stanowisko samorządu w sprawie inwestycji kolejowych CPK

Inne
Sylwia Kowalska

W nawiązaniu do spotkania informacyjno-konsultacyjnego z dnia 5 września 2022 r. w sprawie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań na terenie gminy Kórnik oraz udostępnionych na stronie internetowej Spółki Centralny Port Komunikacyjny wariantów przebiegu linii kolejowej Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań, wnosimy następujące spostrzeżenia i uwagi Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik oraz Rady Miasta i Gminy Kórnik, wypracowane na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej, z dnia 22 września 2022 r., w stosunku do przedstawionych czterech wariantów:

WARIANT I – Niebieski

Planowana linia kolejowa przebiega przez tereny zamieszkałe lub planowane pod zabudowę w dokumentach planistycznych w miejscowości Dębiec, Pierzchno, Runowo, Robakowo;

Wytyczenie linii kolejowej w „niebieskim przebiegu” będzie powodowało wyburzenie budynku mieszkalnego (siedlisko) w miejscowości Dębiec oraz wyburzenie byłego magazynu samolotów wojskowych Focke-Wulfa w Borówcu (wartość historyczna),

Niniejszy wariant przewiduje likwidację połączenia drogowego – drogi gminne:

 • Dziećmierowo – Runowo (ul. Polna, nr 33201P),
 • Borówiec (Drapałka) – Dachowa (nr 332010P),
 • Koninko – Żerniki (ul. Drukarska, nr 332079P),
 • Koninko – Świątniczki (ul. Dziennikarska, nr 332046P),

Zaproponowany przebieg nie uwzględnia połączenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dziećmierowie prowadzącej do Stacji PKP Kórnik oraz planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Borówiec – Stacja PKP Gądki (węzeł przesiadkowy Gądki), natomiast teren leśny w Borówcu rozdzielony przez przebieg wariantu, nie przewiduje zachowania istniejących tras rowerowych,

Rozcięcie zwartego kompleksu leśnego – Drapałka i terenu leśnego w Borówcu uniemożliwi mieszkańcom tej części gminy rekreacyjne wykorzystanie tego obszaru, a realizacja opłotowania wzdłuż linii kolejowej swobodną migracje zwierząt,

Powyższe, w zakresie rozcięcia użytku leśnego (las ochronny) będzie powodowało potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych – całkowite zahamowanie przemieszczania się gatunków i fragmentacja środowiska (bariera ekologiczna w postaci ogrodzenia),

Realizacja wzdłuż całej linii kolejowej ogrodzenia pozbawi mieszkańców poszczególnych miejscowości, przez które planowany jest przebieg linii, możliwości pokonywania odległości w możliwie szybki sposób, przedstawione warianty bez zabezpieczenia odpowiednich powiązań komunikacyjnych spowodują konieczność pokonywania kilkunastu kilometrów przez użytkowników tych dróg, by dojechać do nieruchomości, po drugiej stronie linii kolejowej,

Projektowana linia przebiega przez będące w użytkowaniu tereny rolnicze o wysokiej klasie bonitacyjnej gleb, niejednokrotnie rozdzielając je na pół, czyniąc je właściwie bezużytecznymi dla rolniczego wykorzystania,

Niniejszy przebieg będzie skutkował koniecznością przesunięcia słupów energetycznych linii wysokiego napięcia 2 x 400 kV + 2 x 220 kV, co generować będzie konieczność odrolnienia gruntów rolnych pod nowymi słupami i ograniczenia w użytkowaniu innych nieruchomości,

Naruszenie integralności jednostek przestrzennych wsi, np. miejscowość Dębiec „rozcięta” pomiędzy drogę ekspresową a planowane linie CPK,

Planowany wariant przecina granicę obszaru i terenu górniczego – związanego ze złożem gazu ziemnego,

Wariant niebieski przecina pomniki przyrody - aleja drzew "Palestynka", zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/369/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2004 r.,

Linia przecina tereny stanowiące historyczne miejsce pamięci Polaków zamordowanych w okolicznych lasach w okresie stalinowskim,

Planowana linia nie uwzględnia przeznaczenia terenu na cele zabudowy usługowej w Dziećmierowie oraz zabudowy magazynowej w Gądkach, określonych w planach miejscowych, powodując jego przecięcie na dwie części i brak możliwości zagospodarowania,

Przejazd wiaduktem kolejowym nad trasą S11 pociągu o prędkości 350 km/h generował będzie olbrzymie uciążliwości hałasowe dla mieszkańców budynków znajdujących się w bliskiej odległości w m. Robakowo, planowany wiadukt po terenie zabudowy wielorodzinnej w Robakowie.

WARIANT II – Czerwony

Planowana linia kolejowa przebiega przez tereny zamieszkałe lub planowane pod zabudowę w dokumentach planistycznych w miejscowości Pierzchno i Runowo,

Wytyczenie linii kolejowej w „czerwonym przebiegu” spowoduje wyburzenie byłego magazynu samolotów wojskowych Focke-Wulfa w Borówcu (wartość historyczna),

Niniejszy wariant przewiduje likwidację połączenia drogowego – drogi gminne:

 • Dziećmierowo – Runowo (ul. Polna, nr 33201P),
 • Borówiec (Drapałka) – Dachowa (nr 332010P),
 • Koninko – Żerniki (ul. Drukarska, nr 332079P),
 • Koninko – Świątniczki (ul. Dziennikarska, nr 332046P),

Zaproponowany przebieg nie uwzględnia połączenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dziećmierowie prowadzącej do Stacji PKP Kórnik oraz planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Borówiec – Stacja PKP Gądki (węzeł przesiadkowy Gądki), natomiast teren leśny w Borówcu rozdzielony przez przebieg wariantu, nie przewiduje zachowania istniejących tras rowerowych,

Rozcięcie zwartego kompleksu leśnego – Drapałka i terenu leśnego w Borówcu uniemożliwi mieszkańcom tej części gminy rekreacyjne wykorzystanie tego obszaru, a realizacja opłotowania wzdłuż linii kolejowej swobodną migracje zwierząt,

Powyższe, w zakresie rozcięcia użytku leśnego (las ochronny) będzie powodowało potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych – całkowite zahamowanie przemieszczania się gatunków i fragmentacja środowiska (bariera ekologiczna w postaci ogrodzenia),

Realizacja wzdłuż całej linii kolejowej ogrodzenia pozbawi mieszkańców poszczególnych miejscowości, przez które planowany jest przebieg linii, możliwości pokonywania odległości w możliwie szybki sposób, przedstawione warianty bez zabezpieczenia odpowiednich powiązań komunikacyjnych spowodują konieczność pokonywania kilkunastu kilometrów przez użytkowników tych dróg, by dojechać do nieruchomości, po drugiej stronie linii kolejowej,

Projektowana linia przebiega przez będące w użytkowaniu tereny rolnicze o wysokiej klasie bonitacyjnej gleb, niejednokrotnie rozdzielając je na pół, czyniąc je właściwie bezużytecznymi dla rolniczego wykorzystania,

Niniejszy przebieg będzie skutkował koniecznością przesunięcia słupów energetycznych linii wysokiego napięcia 2 x 400 kV + 2 x 220 kV, co generować będzie konieczność odrolnienia gruntów rolnych pod nowymi słupami i ograniczenia w użytkowaniu innych nieruchomości,

Naruszenie integralności jednostek przestrzennych wsi, np. miejscowość Dębiec „rozcięta” pomiędzy drogę ekspresową a planowane linie CPK,

Realizacja wzdłuż całej linii kolejowej ogrodzenia pozbawi mieszkańców poszczególnych miejscowości, przez które planowany jest przebieg linii, możliwości pokonywania odległości w możliwie szybki sposób, przedstawione warianty bez zabezpieczenia odpowiednich powiązań komunikacyjnych wskazują na konieczność pokonywania kilkunastu kilometrów przez użytkowników tych dróg, by dojechać do swojej nieruchomości,

Planowany wariant przecina granicę obszaru i terenu górniczego – związanego ze złożem gazu ziemnego,

Wariant niebieski przecina pomniki przyrody - aleja drzew "Palestynka", zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/369/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2004 r.,

Linia przecina tereny stanowiące historyczne miejsce pamięci Polaków zamordowanych w okolicznych lasach w okresie stalinowskim

Planowana linia nie uwzględnia przeznaczenia terenu na cele zabudowy usługowej w Dziećmierowie oraz zabudowy magazynowej w Gądkach, określonych w planach miejscowych, powodując jego przecięcie na dwie części i brak możliwości zagospodarowania,

Rozcięcie zwartego kompleksu leśnego – Drapałka i terenu leśnego w Borówcu uniemożliwi mieszkańcom tej części gminy skorzystanie z wypoczynku i rekreacji na tym obszarze, a realizacja opłotowania wzdłuż linii kolejowej swobodną migracje zwierząt,

Przejazd wiaduktem kolejowym nad trasą S11 pociągu o prędkości 350 km/h generował będzie olbrzymie uciążliwości hałasowe dla mieszkańców budynków znajdujących się w bliskiej odległości w m. Robakowo,

WARIANT III – Zielony

Planowana linia kolejowa przebiega przez tereny zamieszkałe lub planowane pod zabudowę w miejscowości Runowo,

Wytyczenie linii kolejowej w „zielonym przebiegu” będzie powodowało wyburzenie byłego magazynu samolotów wojskowych Focke-Wulfa w Borówcu (wartość historyczna),

Niniejszy wariant przewiduje likwidację połączenia drogowego – drogi gminne:

 • Borówiec (Drapałka) –Dachowa (nr 332010P),
 • Koninko – Żerniki (ul. Drukarska, nr 332079P),
 • Koninko – Świątniczki (ul. Dziennikarska, nr 332046P),

Zaproponowany przebieg nie uwzględnia połączenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dziećmierowie prowadzącej do Stacji PKP Kórnik oraz planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Borówiec – Stacja PKP Gądki (węzeł przesiadkowy Gądki), natomiast teren leśny w Borówcu rozdzielony przez przebieg wariantu, nie przewiduje zachowania istniejących tras rowerowych,

Rozcięcie zwartego kompleksu leśnego – Drapałka i terenu leśnego w Borówcu uniemożliwi mieszkańcom tej części gminy rekreacyjne wykorzystanie tego obszaru, a realizacja opłotowania wzdłuż linii kolejowej swobodną migracje zwierząt,

Powyższe, w zakresie rozcięcia użytku leśnego (las ochronny) będzie powodowało potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych – całkowite zahamowanie przemieszczania się gatunków i fragmentacja środowiska (bariera ekologiczna w postaci ogrodzenia),

Realizacja wzdłuż całej linii kolejowej ogrodzenia pozbawi mieszkańców poszczególnych miejscowości, przez które planowany jest przebieg linii, możliwości pokonywania odległości w możliwie szybki sposób, przedstawione warianty bez zabezpieczenia odpowiednich powiązań komunikacyjnych wskazują na konieczność pokonywania kilkunastu kilometrów przez użytkowników tych dróg, by dojechać do swojej nieruchomości,

Projektowana linia przebiega przez będące w użytkowaniu tereny rolnicze o wysokiej klasie bonitacyjnej gleb, niejednokrotnie rozdzielając je na pół, czyniąc je właściwie bezużytecznymi dla rolniczego wykorzystania,

Niniejszy przebieg będzie skutkował koniecznością przesunięcia słupów energetycznych linii wysokiego napięcia 2 x 400 kV + 2 x 220 kV, co generować będzie konieczność odrolnienia gruntów rolnych pod nowymi słupami i ograniczenia w użytkowaniu innych nieruchomości,

Naruszenie integralności jednostek przestrzennych wsi, np. miejscowość Runowo „rozcięta” pomiędzy linie elektroenergetyczne NN a planowane linie CPK,

Realizacja wzdłuż całej linii kolejowej ogrodzenia pozbawi mieszkańców poszczególnych miejscowości, przez które planowany jest przebieg linii, możliwości pokonywania odległości w możliwie szybki sposób, przedstawione warianty bez zabezpieczenia odpowiednich powiązań komunikacyjnych spowodują konieczność pokonywania kilkunastu kilometrów przez użytkowników tych dróg, by dojechać do nieruchomości, po drugiej stronie linii kolejowej,

Planowany wariant przecina granicę obszaru i terenu górniczego – związanego ze złożem gazu ziemnego,

Wariant niebieski przecina pomniki przyrody - aleja drzew "Palestynka", zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/369/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2004 r.,

Linia przecina tereny stanowiące historyczne miejsce pamięci Polaków zamordowanych w okolicznych lasach w okresie stalinowskim

Planowana linia nie uwzględnia przeznaczenia terenu zabudowy magazynowej w Gądkach, określonych w planach miejscowych, powodując jego przecięcie na dwie części i brak możliwości zagospodarowania,

Przejazd wiaduktem kolejowym nad trasą S11 pociągu o prędkości 350 km/h generował będzie olbrzymie uciążliwości hałasowe dla mieszkańców budynków znajdujących się w bliskiej odległości w m. Robakowo, planowany wiadukt po terenie zabudowy wielorodzinnej w Robakowie.

WARIANT IV- Żółty

Planowana linia kolejowa przebiega przez tereny zamieszkałe lub planowane pod zabudowę w miejscowości Runowo,

Zaproponowany wariant przewiduje nowy układ komunikacyjny drogi powiatowej, przez teren zabudowy mieszkaniowej w Pierzchnie,

Wytyczenie linii kolejowej w „żółtym przebiegu” będzie powodowało wyburzenie budynków mieszkalnych w miejscowości Runowo (łącznica kolejowa) oraz byłego magazynu samolotów wojskowych Focke-Wulfa w Borówcu (wartość historyczna),

Niniejszy wariant przewiduje likwidację połączenia drogowego – drogi gminne i powiatowa:

 • Pierzchno – Trzebisławki (nr 332015P – droga powatowa)
 • Borówiec (Drapałka) – Dachowa (nr 332010P),
 • Koninko – Żerniki (ul. Drukarska, nr 332079P),
 • Koninko– Świątniczki (ul. Dziennikarska, nr 332046P),

Zaproponowany przebieg nie uwzględnia połączenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dziećmierowie prowadzącej do Stacji PKP Kórnik oraz planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Borówiec – Stacja PKP Gądki (węzeł przesiadkowy Gądki), natomiast teren leśny w Borówcu rozdzielony przez przebieg wariantu, nie przewiduje zachowania istniejących tras rowerowych,

Rozcięcie zwartego kompleksu leśnego – Drapałka i terenu leśnego w Borówcu uniemożliwi mieszkańcom tej części gminy rekreacyjne wykorzystanie tego obszaru, a realizacja opłotowania wzdłuż linii kolejowej swobodną migracje zwierząt,

Powyższe, w zakresie rozcięcia użytku leśnego (las ochronny) będzie powodowało potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych – całkowite zahamowanie przemieszczania się gatunków i fragmentacja środowiska (bariera ekologiczna w postaci ogrodzenia),

Realizacja wzdłuż całej linii kolejowej ogrodzenia pozbawi mieszkańców poszczególnych miejscowości, przez które planowany jest przebieg linii, możliwości pokonywania odległości w możliwie szybki sposób, przedstawione warianty bez zabezpieczenia odpowiednich powiązań komunikacyjnych spowodują konieczność pokonywania kilkunastu kilometrów przez użytkowników tych dróg, by dojechać do nieruchomości, po drugiej stronie linii kolejowej,

Projektowana linia przebiega przez będące w użytkowaniu tereny rolnicze o wysokiej klasie bonitacyjnej gleb, niejednokrotnie rozdzielając je na pół, czyniąc je właściwie bezużytecznymi dla rolniczego wykorzystania,

Niniejszy przebieg będzie skutkował koniecznością przesunięcia słupów energetycznych linii wysokiego napięcia 2 x 400 kV + 2 x 220 kV, co generować będzie konieczność odrolnienia gruntów rolnych pod nowymi słupami i ograniczenia w użytkowaniu innych nieruchomości,

Naruszenie integralności jednostek przestrzennych wsi, np. miejscowość Runowo „rozcięta” pomiędzy linie elektroenergetyczne NN a planowane linie CPK,

Planowany wariant przecina granicę obszaru i terenu górniczego – związanego ze złożem gazu ziemnego,

Wariant niebieski przecina pomniki przyrody - aleja drzew "Palestynka", zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/369/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2004 r.,

Linia przecina tereny stanowiące historyczne miejsce pamięci Polaków zamordowanych w okolicznych lasach w okresie stalinowskim

Planowana linia nie uwzględnia przeznaczenia terenu zabudowy magazynowej w Gądkach, określonych w planach miejscowych, powodując jego przecięcie na dwie części i brak możliwości zagospodarowania,

Przejazd wiaduktem kolejowym nad trasą S11 pociągu o prędkości 350 km/h generował będzie olbrzymie uciążliwości hałasowe dla mieszkańców budynków znajdujących się w bliskiej odległości w m. Robakowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wraz z Radą Miasta i Gminy wyraża sprzeciw wobec wszystkich przedstawionych przebiegów linii kolejowych w związku z realizowanym przez Spółkę Centralny Port Komunikacyjny opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań na terenie gminy Kórnik. Trasowanie linii kolejowych w przebiegach zaproponowanych przez Spółkę nie leży w interesie gminy Kórnik, jak i jej mieszkańców.

Na spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w dniu 5 września 2022 r. wskazano na zaproponowaną w ramach projektu realizację linii kolejowej z ruchem pasażerskim, przewidzianym nie tylko dla Kolei Dużych Prędkości dochodzących do 350 km/h, ale także dla ruchu regionalnych ekspresów mogących rozwijać prędkość do 160 km/h. Analizując szczegółowo proponowane korytarze kolejowe, nie możemy zaakceptować zaproponowanych rozwiązań z uwagi na ich destrukcyjny wpływ na wiele zrealizowanych przez lata kosztownych inwestycji naszej Gminy oraz jej mieszkańców.

Planowana inwestycja nie tylko nie przynosi żadnych zysków dla mieszkańców i kórnickiego samorządu, a bilans strat w przypadku jej realizacji będzie ogromny. Analiza przedstawionych założeń, w każdym z przedstawionych wariantów będzie wiązała się ze zniszczeniem wielu gospodarstw rolniczych oraz posesji mieszkańców. Wszystkie zaproponowane korytarze kolejowe po raz kolejny w znaczący sposób podzielą teren gminy Kórnik i doprowadzą do degradacji ładu przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jak i również w decyzjach administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nie ma żadnych zapisów mówiących o możliwości powstania jakichkolwiek uciążliwych inwestycji infrastrukturalnych. Realizacja inwestycji wpłynie negatywnie na komfort życia mieszkańców, niszcząc niejednokrotnie dopiero co wybudowane domy i osiedla. Ponadto inwestycja ta pozostaje w sprzeczności z realizowanymi i planowanymi inwestycjami, zarówno budowlanymi jak i drogowymi. Podkreślenia wymaga fakt, iż każdy z zaproponowanych wariantów zakłada kolizję z istniejącą zabudową, a więc wyburzenia budynków. Powyższe prowadzić będzie do wysiedlenia ludności. Planowana inwestycja zablokuje zarówno rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej, z uwagi na konieczność zachowania znacznej odległości od nowego przebiegu linii kolejowej.

Mając jednak obawy co do braku uwzględnienia woli zaniechania realizacji tej inwestycji przez Spółkę Centralny Port Komunikacyjny lub jej dostosowania do istniejącego przebiegu linii kolejowej nr 272 relacji Kluczbork-Poznań Główny, w celu minimalizacji kolizji w zagospodarowaniu, w przypadku kontynuacji prac projektowych nad wybranymi wariantami połączeń kolejowych, wnosimy o likwidację łącznic kolei dużych prędkości z istniejącą linia kolejową nr 272 relacji Kluczbork – Poznań Główny. Proponowanie nowych układów kolejowych na terenach wsi Runowo czy Pierzchno doprowadzi do kolejnych wyburzeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. Znacząco utrudni również rolnicze wykorzystanie użytków rolnych, co przyszłościowo doprowadzić może do likwidacji gospodarstw rolnych. Wyznaczenie przebiegu infrastruktury liniowej kolei dużych prędkości w każdej z miejscowości przez którą przebiegnie, zaburzy integralności mieszkańców tej jednostki. Na terenie gminy Kórnik istotne ograniczenia wprowadza już zlokalizowana trasa drogi ekspresowej S11 wraz z jej planowaną przebudową. Zaistniała inwestycja, powoduje już podział gminy na część wschodnią i zachodnią. W Gminie Kórnik znajduje się napowietrzna czterotorowa linia energetyczna wysokiego napięcia 2 x 400 kV + 2 x 220 kV relacji Plewiska – Konin, która powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenów dla właścicieli i użytkowników, niejednokrotnie dzieląc grunty jednego właściciela na dwie części. Planowana inwestycja tylko te uciążliwości pogłębi.

Obecnie mieszkańcy gminy dowiadują się o realizacji projektu inwestycji, która nie tylko mocno zaburzy ich mir domowy, ale skutkować będzie obniżeniem wartości nieruchomości. Przeprowadzenie linii dużych prędkości w bliskości zabudowań, spowoduje powstanie uciążliwego dla mieszkańców hałasu, nawet przy zastosowaniu ekranów dźwiękoszczelnych, co istotnie pogorszy warunki życiowe. Zgoda na budowę tych linii oznaczałaby znaczące pogorszenie jakości życia mieszkańców, między innymi poprzez hałas, który w połączeniu z tym, który jest generowany przez samoloty wojskowe, wpłynie negatywnie na zdrowie mieszkańców. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy podnoszą, iż problemem będą nie tylko wysiedlenia, wywłaszczenia gruntów i wykupy nieruchomości gdzie realizowana będzie inwestycja, ale również warunki życia tych właścicieli nieruchomości położonych na terenach bezpośrednio nieobjętych planowaną inwestycją. Należy zatem bezsprzecznie uwzględnić postulat mieszkańców zaprezentowany na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, dotyczący maksymalnego odsunięcia linii kolejowej (do 100 m) od terenów zainwestowanych, m. in. w miejscowości Robakowo, wzdłuż ulicy Kórnickiej i Leśnej. Planowany do realizacji nad trasą S11 wiadukt kolejowy powinien uwzględniać zmniejszenie projektowanej prędkości pociągu, który i tak musi zacząć wyhamowywać przed Poznaniem, a dzięki temu zakładane łuki trasowania linii, będzie można przeprowadzić w sposób nie powodujący kolizji z istniejącym zagospodarowaniem.

Przedstawiane warianty w każdej z propozycji nie uwzględniają zachowania wszystkich istniejących połączeń drogowych. Realizacja wzdłuż całej linii kolejowej ogrodzenia pozbawi zarówno mieszkańców możliwości pokonywania odległości między poszczególnymi miejscowościami w możliwie szybki sposób, ale niejednokrotnie w obrębie tej samej wsi właściciele gruntów będą musieli nadkładać kilkanaście kilometrów by dojechać do swojej nieruchomości. Wnosimy zatem przy dalszych pracach projektowych o uwzględnienie połączeń drogowych w postaci bezkolizyjnych przejść przez linię kolejową.

Wybór któregokolwiek z wariantów na trasie proponowanych wariantów narusza znajdujący się w miejscowości Pierzchno objęty ochroną pomnik przyrody, a zaproponowane przecięcie linią kolejową kompleksu leśnego, tzw. Uroczyska Drapałka bez zapewnienia odpowiednich połączeń, narusza chroniony i unikalny przyrodniczo charakter terenów leśnych, z którego tak chętnie korzystają mieszkańcy gminy oraz stanowi potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych, całkowicie hamując przemieszczanie się gatunków i powodując fragmentację środowiska. W tym zakresie, w celu ochrony wnosimy o zabezpieczenie co najmniej trzech połączeń pieszo-rowerowych w postaci estakad lub tuneli, umożliwiających rekreacyjne wykorzystanie użytków leśnych mieszkańcom naszej gminy.