Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - WB1-PP.6733.49.2022

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 4 listopada 2022 r.

WB1-PP.6733.49.2022

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, iż w dniu 4 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, do organów wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.49.2022 z dnia 4 listopada 2022 r., dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz słupa oświetleniowego na części działki oznaczonej nr ewid. 62, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż wyżej wymienione organy dokonują uzgodnień w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Po tym terminie, zgodnie z art. 10 § 1 przywołanej wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Strony przedmiotowego postępowania będą miały możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Następnie, zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 4 października 2022 r. postępowanie administracyjne.