Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - WB1-PP.6733.3.2023

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 25 stycznia 2023 r.

WB1-PP.6733.3.2023

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 23 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek oznaczonych nr ewid.: 86, 87 i 82/2, położonych w obrębie geodezyjnym Dachowa, na części działki nr ewid. 76 oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 368/10, 368/14 i 368/19, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, na działkach nr ewid.: 69 i 36/4, położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, a także na działkach oznaczonych nr ewid.: 33, 34, 32/1, 32/2, 37/1 i 37/2, obręb Gądki, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) – strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.