Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - WB1-PP.6733.12.2022

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 13 czerwca 2022 r.

WB1-PP.6733.12.2022

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.12.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami na działkach oznaczonych nr ewid. 320/6, 321/17, 321/14, 321/13, 321/12, 321/18 i 321/19, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.