Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

Kórnik, dnia 19 lutego 2018 r.

 Znak sprawy: WB1-PP.6730.236.2017 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.236.2017, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 343/1, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku warsztatu wraz z nadbudową o część socjalno-biurową.
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.236.2017, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji.

Sprawę prowadzi:
specjalista Bartosz Siarka
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 598

Źródło: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...