Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

    Kórnik, dnia 23 marca 2018 r.
WB1-PP.6733.19.2018 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, budowie linii kablowej nn-0,4kV, budowie kompaktowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV, budowie złączy kablowo-pomiarowych nn-0,4kV oraz wymianie słupów istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr wid.: 334/6, 334/6, 340, 350/1, 350/2, 352/1, 352/3, 352/4, 330, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Źródło: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...