Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 8 października 2021 r.

WB1-PP.6733.67.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.67.2021 z dnia 8 października 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i złącza kablowego, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zakładu produkcyjnego na części działek nr ewid.: 76, 120/1 i 120/3 oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 77/7, 99/10, 100/5, 100/6, 101/3, 102/3, 102/5, 102/9, 118/16, 118/18, 118/20, 118/31, 118/42, 118/46, 118/48, 118/52, 118/54 i 119/9, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.