Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 8 marca 2021 r.

WB1-PP.6733.3.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.3.2021 z dnia 8 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ul. Szerokiej w Robakowie na działkach oznaczonych nr ewid. 188/1 i 188/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo oraz na części działki nr ewid. 159, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.