Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 12 sierpnia 2020 r.

WB1-PP.6733.37.2020

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji znak: WB1-PP.6733.37.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach oznaczonych nr ewid.: 320/21, 320/22, 320/23, 320/24, 320/25, 320/26, 320/27, 320/29, 374/12, 374/13, 374/14, 374/15, 374/16, 374/17, 374/18 i 375/1, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6733.37.2020, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis postanowienia.