Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o unieważnieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektów

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Robakowie w rejonie ulicy Polnej, gmina Kórnik (dotyczy działek o numerach ewidencyjnych: 336/1, 337, 341, 342/1, 342/2, 347/1, 347/2, 348, 351, 353),

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Kórnika, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października i Średzkiej, gmina Kórnik,

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik,

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I,  gm. Kórnik.

Unieważnia się obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 6 marca 2020 r. oraz ogłoszenie, które ukazało się w prasie lokalnej - „Kórniczanin” w dniu 6 marca 2020 r. dotyczące zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 ww. projekty planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu w późniejszym terminie.

Nowy termin wyłożenia ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób przewidziany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.  przez ogłoszenie opublikowane w prasie lokalnej „Kórniczanin”, przez obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.