Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Znak sprawy: WB1-PP.6730.222.2018

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

  

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w trybie art. 104 powołanej wyżej ustawy, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6730.222.2018, ustalającej warunki zabudowy działki oznaczonej nr ewid. 321/9, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek strony postępowania administracyjnego znak: WB1-PP.6730.222.2018, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji. 

 

Sprawę prowadzi: inspektor Mariusz Stodolniak
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik
Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 817 04 11, wew. 678

 

źródło: https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestr...