Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

Kórnik, dnia 1 marca 2019 r.

WB1-PP.6733.128.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działce oznaczonej nr ewid. 95, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

źródło: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...