Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

Kórnik, dnia 21 listopada 2018 r.

WB1-PP.6730.222.2018 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.222.2018, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.222.2018 z dnia 21 listopada 2018 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 321/9,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania.

 

źródło: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...