Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

     Kórnik, dnia 1 sierpnia 2017 r.

WB1-PP.6733.39.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),
 zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 
budowie linii kablowej NN 0,4 kV oraz złączy kablowych pomiarowych, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 
334/30, 334/3, 334/4, 330, 321/2, 321/17, 321/15, 321/16, 321/10, 321/4, 321/5, 321/7, 321/9, 321/12, 321/13, 
położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Źródło: http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrze...