Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

   Kórnik, dnia 23 lutego 2018 r.

WB1-PP.6733.9.2018 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik
o zmianie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r.,  poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek inwestora w trakcie przeprowadzanej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmieniono zakres zamierzenia inwestycyjnego zamierzenia inwestycyjnego, polegający na usunięciu działek oznaczonych nr ewid. 157/18, 188/1, 137/1, 137/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik oraz dodaniu działek oznaczonych nr ewid.: 188, 137, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik dla inwestycji polegającej na: 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 165, 157/6, 157/4, 188, 137,369,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik orazna działce oznaczonej nr ewid. 124,położonej w obrębie geodezyjnym:Dachowa,gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku w/w wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni  od daty ogłoszenia.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Źródło: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...