Back to top

PROGRAM DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Ogłoszenia
Gmina Kórnik

Urząd Miasta i Gminy Kórnik rozpoczął procedurę przyjmowania od mieszkańców wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest. Z dofinansowania korzystać mogą właściciele i użytkownicy wieczyści nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych, instytuty badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy.

Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na rok 2018 (do pobrania w tut. Urzędzie II piętro pok. nr 201 lub na stronie internetowej  www.bip.kornik.pl) do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca). Dofinansowanie wynosi 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych lub wyłącznie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

Powyższe wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu określonego w zasadach likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 10 lipca 2018 r. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do tut. Urzędu, które następnie będą  przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Jednocześnie informujemy, że składanie wniosków powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym, ewentualnie przekazania  (zmagazynowanych wcześniej) wyrobów azbestowych.

Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot. demontażu) wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, wg ustalonych wzorów.

Do wniosku należy dołączyć:

1)      dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (oryginał do wglądu),

2)      zgodę właściciela nieruchomości w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,

3)      w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest,

4)      w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z sektorem produkcji rolnej, wypełniony formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis oraz wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis,

5)      pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika,

6)      w przypadku wniosku dotyczącego usunięcia azbestu z terenu działki należącej do rodzinnych ogrodów działkowych ? decyzję o przydziale działki (oryginał do wglądu).

Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi ok. 17 kg.

Przejdź do strony z dokumentami - (pobierz dokumenty) 

Źródło: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/druki-i-wnioski/wydzial-ochrony-srodowiska-i-rolnictwa/program-dofinansowania-likwidacji-wyrobow-zawierajacych-azbest.html