Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Bartosz Przybylski

Kórnik, dnia 6 sierpnia 2021 r.

WB1-PP.6733.54.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.54.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV oraz słupów oświetlenia boiska i szafki SO na działce oznaczonej nr ewid. 175/17, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.