Back to top

Bezpłatna komunikacja miejska na wyznaczonych liniach na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Ogłoszenia
Gmina Kórnik

UCHWAŁA NR XL / 526 / 2017
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na wyznaczonych liniach na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

 

Na podstawie art. 50a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 915 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1875) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2018 roku na terenie Miasta i Gminy Kórnik wprowadza się na wyznaczonych liniach bezpłatną komunikację miejską. 
§ 2. Linie objęte bezpłatną komunikacją miejską, to:580, 582, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 570, 599. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

 

Podstawa prawna: http://api.esesja.pl/zalaczniki/14489/526-cal_151645.pdf